دو شنبه

سنتور // گیتار // ویولن

سنتور: مسعود ملک 

گیتار: هادی شمسایی 

ویولون: رضا جمالی