یک شنبه

سنتور // گیتار // پیانو

سنتور: مسعود ملک 

گیتار:  هادی شمسایی

پیانو: مهتاب عظیمیان