پنج شنبه

تمبک // گیتار و اواز پاپ // پیانو

تمبک: مجید سعادت 

گیتار و آواز پاپ: سعید ملک

پیانو: الهام آصف