چهارشنبه

تار و سه تار // پیانو // سنتور

تار و سه تار: سیاوش برهانی 

پیانو: الهام آصف 

پیانو: دانیال سالاری 

سنتور: سینا حسینی