سه شنبه

تار و سه تار // ویولن // پیانو // ارف کودکان

تار و سه تار: سیاوش برهانی

ویولون: محمدرضا شریفی  

ارف کودکان: فاطمه اکبری